Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)   - Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina, położony w Skawinie przy ul. Poniatowskiego 1/19 o pow.51,14m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na I piętrze.
Budynek przy ul. Poniatowskiego 1 wyposażony w instalację wod.- kan, elektryczną, gazową, telefoniczną, domofonową, c.o., wentylację grawitacyjną.     
Wartość lokalu nr 19 wraz z przynależną piwnicą o pow. 11,46m2  oraz udziałem w działce nr 3031/1 o pow.0,0499 ha, wyrażającym się ułamkiem 0,0408, któremu odpowiada powierzchnia 20,36 m2 wynosi: 288 331,00 zł.


Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 50% wartości tj. 144 165,50 zł.


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 3031/1 leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Symbol Planu: - A11MW


Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, pok. nr 1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 09 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
 
Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada (Ogłoszenia urzędowe) i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.


Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok.nr.5 - tel.(12) 277-01-55.