Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)   - Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina, położony w Skawinie przy ul. Słonecznej 35/23 o pow.27,20m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II piętrze.
Budynek przy ul. Słonecznej 35 wyposażony w instalację wod.- kan, elektryczną, gazową, telefoniczną, domofonową, c.o., wentylację grawitacyjną.     


Wartość lokalu nr 23 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,10m2  oraz udziałem w działce nr 2790/5 o pow.0,0368 ha, wyrażającym się ułamkiem 0,0211, któremu odpowiada powierzchnia 7,76 m2 wynosi: 162 431,00 zł.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 50% wartości tj. 81 215,50 zł.


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 2790/5  leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Symbol Planu: - A17MW

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, pok. nr 1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
 
Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada (Ogłoszenia urzędowe) i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok.nr.5 - tel.(12) 277-01-55.