Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat pawilonu handlowego nr 12 o powierzchni użytkowej 15m2, poł. w Skawinie na Placu Targowym, na działce nr 2684/4 o pow.78m2, obj. KW KR3I/00005404/9.
Przedmiotowy lokal jest wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 2684/4 leży w terenach o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy usługowej – Symbol Planu: A17 U


Cena wywoławcza najmu wynosi 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie (15m2  x 42,00 zł). Do ceny najmu pawilonu osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.


Stawka czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu ogłoszenia wskaźnika inflacji za ubiegły rok statystyczny. W przypadku deflacji stawka czynszu pozostanie na dotychczasowym poziomie.


Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2022 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pokój nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 63,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 00/100) należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 14.12.2022 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 14.12.2022 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu. W przypadku nie zawarcia umowy z winy uczestnika, który przetarg wygra, wadium przepada na rzecz tut. Urzędu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na konto.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o wynajem lokalu, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok.nr 5 tel. (12) 277-01-55.