Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2126/2 o pow. 0,0678 ha, obj. KW KR3I/00017588/9, poł. w Skawinie.
Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana w zachodniej części miasta Skawina, w rejonie Obwodnicy oraz ul. Piłsudskiego, w promieniu około 2,7 km od centrum Skawiny (Rynku). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny przemysłowo-usługowe (na wschód od nieruchomości), od strony zachodniej obwodnica miasta, dalej w kierunku zachodnim, południowym tereny niezabudowane. Granice działki tworzą obszar kształtu zbliżonego do trapezu, średnia szerokość działki wynosi 14,5m. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami. Do działki brak uregulowanego dojazdu. Ewentualny dojazd do działki może prowadzić przez nieruchomość prywatną. Przez teren nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną.


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy produkcyjno - usługowej – Symbol Planu: A4PU.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


Gmina Skawina sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. 


I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 20 września 2022 r. 


II przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 10 listopada 2022 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 10 listopada 2022 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. W  przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.


Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.