Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10-ciu lat, w trybie przetargowym.

Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości ozn. jako:

1. dz. nr 2885/24 o powierzchni ok. 25 m2, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00041710/1;

2. dz. nr 3104 o powierzchni ok. 25 m2, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00012181/1;

3. dz. nr 5656/4 o powierzchni ok. 25 m2, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00024491/4;

4. dz. nr 2951/4 o powierzchni ok. 25 m2, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00021572/5;

5. dz. nr 2684/10 o powierzchni ok. 25 m2, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00005404/9;

6. dz. nr 2614/7 o powierzchni ok. 25 m2, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00020445/9;

7. dz. nr 2914/2 obj. księgą wieczystą nr KR3I/00033647/9 oraz dz. nr 2914/4 obj. księgą wieczystą nr KR3I/00021432/2 o łącznej powierzchni ok. 25 m2.

Łączna powierzchnia dzierżawy to ok. 175 m2.

Powyższe działki stanowią własność Gminy Skawina i są położone w Skawinie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina zatwierdzonym Uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014 r.- poz. 266) przedmiot dzierżawy znajduje się w terenach o następującym przeznaczeniu:

1. dz. nr 2885/24

- tereny zabudowy usługowej – Symbol Planu: A25U;

2. dz. nr 3104

- tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych – Symbol Planu: A3UP;

3. dz. nr 5656/4

- tereny sportu i rekreacji – Symbol Planu: A6US,

- tereny zieleni urządzonej – Symbol Planu: ZP,

- tereny tras komunikacyjnych – publiczne drogi klasy dojazdowej – Symbol Planu: KDD;

4. dz. nr 2951/4

- teren rynku – Symbol Planu: KX;

5. dz. nr 2684/10

- tereny zabudowy usługowej – Symbol Planu: A17U;

6. dz. nr 2614/7

- tereny obsługi komunikacyjnej – Symbol Planu: A8KP;

7. dz. nr 2914/2, 2914/4

- tereny obsługi komunikacyjnej – Symbol Planu: A6KP;

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 371,00 zł ( 7 x 53,00 zł ) + podatek VAT w wysokości 23% miesięcznie.

Oddanie w dzierżawę w/w nieruchomości następuje pod miejsca postojowe (po 2 na każdym parkingu) wraz ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 5 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3. Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada (Ogłoszenia urzędowe) i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.