Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3-ch lat.


Przedmiotem wynajmu jest pawilon handlowy nr 12 o powierzchni użytkowej 15m2, poł. w Skawinie na Placu Targowym, na działce nr 2684/4 o pow.78m2, obj. KW KR3I/00005404/9. Przedmiotowy lokal jest wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną.


Cena najmu wynosi 630,00 zł (15m2  x 42,00 zł) + podatek VAT w wysokości 23% miesięcznie.


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka leży w terenach o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy usługowej – Symbol Planu: A17 U


Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 14 października 2022 r. do 03 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3. Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada (Ogłoszenia urzędowe) i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.