W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XIII/169/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 20 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie Uchwały Nr XIII/169/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, uchwalonej uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych. 

Zmiana planu dotyczy obszaru, w skład którego wchodzą działki nr: 1372/2, 1545/5, 1545/6, 1546, 1547, 1548/2, 1549/2, 1554/34, 1554/40, 1554/48, 1554/61, 1554/62, 1554/63, 1559/6, 1559/7, 1559/8, 1560/4, 1560/5, 1560/6, 1560/7, 1560/8, 1561/16, 1561/5, 1561/6, 1561/8, 1561/9, 1561/10, 1561/11, 1561/12, 1561/13, 1565/3, 1565/5, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1755, 1763/1, 1763/3, 1769/2, 1770/10, 1770/12, 6000 w Skawinie, przedstawionego szczegółowo na załączniku graficznym do ww. Uchwały Nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. 

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, można składać:

1) w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1, 

2) w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego Skawinie, Rynek 14 pokój nr 1 lub w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiednich pojemników w pobliżu wejść do budynków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: Skawina Rynek 3 i Rynek 14,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (opatrzony bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) na adres: urzad@gminaskawina.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Rozpatrzenie nastąpi w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl .

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że: 

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,

2) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

3) administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1,

4) składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa,

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie: Paweł Chochół; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel. 606 487 587.  

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Źródło: MG (Referat GP)