Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy Skawina mogą już składać swoje wnioski o dofinansowanie w otwartych konkursach ofert z zakresu pomocy społecznej. Dzięki dotacjom mieszkańcy naszej gminy, którzy znajdują się najtrudniejszej sytuacji materialnej, będą mogli skorzystać z pomocy w postaci zapewnienia gorącego posiłku czy schronienia dla osób bezdomnych. W ramach ogłoszonych konkursów planowane jest także wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych – tzw. „opieka wytchnieniowa” oraz prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Przy składaniu oferty warto pamiętać o tym, że tylko wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, będą oceniane przez komisję pod kątem merytorycznym i mogą zostać zaproponowane do dofinansowania. Kryteria oceny są każdorazowo wskazywane w ogłoszeniach o konkursie. 

W ramach oceny formalnej weryfikowane jest:

 • Czy zadanie jest zgodne z celami konkursu?
 • Czy w ofercie przewidziano osiągnięcie obowiązkowych rezultatów zadania, określonych w zarządzeniu?
 • Czy oferent opisał ryzyko w odniesieniu do realizacji swojego projektu i czy wskazał sposoby jego rozwiązania?
 • Czy do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki
 • Czy oferta została złożona w terminie określonym w zarządzeniu?
 • Czy oferta została złożona za pośrednictwem systemu Witkac.pl? 
 • Czy oferent planuje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 30%? (dotyczy wyłącznie konkursów na wsparcie realizacji zadania)
 • Inne wymogi wskazane w zarządzeniu.


Aktualnie trwające nabory:

 • „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (wsparcie realizacji zadania) – nabór ofert trwa do 9 grudnia (LINK DO OGŁOSZENIA);
 • „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (powierzenie realizacji zadania) – nabór ofert trwa do 9 grudnia (LINK DO OGŁOSZENIA);
 • „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (powierzenie realizacji zadania) – nabór ofert trwa do 12 grudnia (LINK DO OGŁOSZENIA);
 • „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 2 stycznia do 20 grudnia 2023 r. (powierzenie realizacji zadania) – nabór ofert trwa do 14 grudnia (LINK DO OGŁOSZENIA);
 • „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (powierzenie realizacji zadania) – nabór ofert trwa do 15 grudnia (LINK DO OGŁOSZENIA).


Źródło: PSW