Działając na podstawie §15 uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej uchwałą nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

 CEL KONSULTACJI:

 • poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji w zakresie proponowanego projektu.

 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

 • zgodnie z zarządzeniem nr 216.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 13 lipca 2022 r. zmienionego zarządzeniem nr 258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 września 2022 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenia do złożenia uwag skierowano do sołtysów i przewodniczących osiedli.

 PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

 • konsultacje społeczne prowadzone były w terminie: 20 lipca – 7 października 2022 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone zarządzeniem nr 216.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina zmienionego zarządzeniem nr 258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 września 2022 r. (wydłużenie terminu konsultacji);
 • konsultacje przeprowadzono w formie:
  • pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 26 do zarządzenia nr 216.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 13 lipca 2022 r. zmienionego zarządzeniem nr 258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 września 2022 r. w następujący sposób: poprzez przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: rada@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, o którym mowa powyżej, z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie. doc.) lub poprzez przesłanie arkusza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie arkusza osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu, Rynek 14 lub poprzez przesłanie arkusza na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu ePUAP.
  • debaty z mieszkańcami – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami w dniu 6 października 2022 r.
 • w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurę konsultacji wykorzystano również portal społecznościowy Facebook oraz newsletter

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

 • w toku konsultacji uwagi zgłoszone zostały przez 4 osoby,
 • w podlegającej protokołowaniu debacie udział wzięło 17 osób (zgodnie z listą obecności znajdującej się w protokole ze spotkania konsultacyjnego).


WYNIKI KONSULTACJI znajdują się w załączonym poniżej raporcie z konsultacji oraz Biuletynie Informacji Publicznej.