Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i umożliwienie im pełną realizację obowiązków szkolnych.

Do kogo skierowany jest program?

W programie Grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” mogą wziąć również udział mieszkańcy gminy Skawina. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, o które mogą się ubiegać:

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina, zamieszkujących na terenie Gminy Skawina,
a będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Do programu mogą zgłaszać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

2. Uczniowie którzy ukończyli 18 rok życia i pobierają naukę w roku szkolnym 2021/2022, zamieszkują na terenie Gminy Skawina oraz są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które to pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR, a nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR)

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Ponadto, należy dostarczyć dokumenty poświadczające, iż wskazany w oświadczeniu członek rodziny, pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (np. świadectwo pracy, umowę o pracę, dokumentację ZUS).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (9 szt)

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Kompletne podpisane wnioski o udział w projekcie, oświadczenia, pozostałą dokumentacją wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie lub poprzez system ePUAP, adres skrytki ESP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się dokumenty przesłane w postaci plików podpisanych elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu);

w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 15:30

Informacje dodatkowe:

– informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

– program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,

– dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

- sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do nauki ucznia

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

- rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Pytania i odpowiedzi dot. Programu:

https://www.gov.pl/attachment/b82b7f82-cc05-4faa-b...


Informacji w zakresie naboru udziela:

Wydział Rozwoju i Strategii

tel. 12 277 01 78

Wydział Edukacji

tel. 12 277 01 15


Źródło: RS