Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.08   3.9   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Centrum Współpracy z NGO

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zachęca organizacje pozarządowe do korzystania z pomocy w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP) działającego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. W ramach COP realizowane są działania związane ze wsparciem doradczo-konsultacyjnym na rzecz organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy Skawina, planujących aplikować o środki finansowe spoza budżetu Gminy Skawina na potrzeby planowanych inicjatyw i projektów oraz wspierające ich rozwój.

Celem działalności COP jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Gminy Skawina poprzez organizację szkoleń i wskazywanie możliwości doskonalenia się organizacji, poprawy ich efektywności i jakości pracy, a także zwiększenie zakresu możliwości uzyskania środków finansowych na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Działalność Centrum jest finansowana ze środków Gminy Skawina.

Działania realizowane w ramach Centrum Wsparcia dla NGO:

 1. dyżur informacyjny
  Jest to prowadzony przez specjalistów-praktyków 3-godzinny, comiesięczny dyżur, który umożliwia rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie dalszej formy współpracy (konsultacje indywidualne, objęcie danej organizacji mentoringiem, konsultacje prawne lub księgowe).
  W zależności od tematyki i potrzeb dyżury będą mieć charakter indywidualnych konsultacji lub przyjąć formę spotkań kilku NGO.

  Zakres wsparcia:
  - konsultacje realizowanych projektów i pomysłów na różnorodne inicjatywy;
  - omówienie zagadnień dotyczących promocji organizacji;
  - rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie w celu dalszej konsultacji (np. konsultacji prawnych, księgowych);
  - omówienie zagadnień związanych ze współpracą organizacji z samorządem;
  - przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektów.

Pamiętajcie! Jeżeli z jakiś powodów nie uda się Wam dotrzeć na dyżur – prosimy niezwłocznie nas o tym poinformujcie! Wasz termin może zostać wykorzystany przez inną organizację!

 1. pisanie i konsultacje wniosków aplikacyjnych do konkursów pozagminnych
  Konsultacje odbywają się w trakcie spotkań na terenie Gminy Skawina oraz w formie pracy eksperckiej on-line.

  Zakres konsultacji obejmuje:
  - pomoc w opracowaniu koncepcji projektu;
  - omówienie zasad aplikowania do danego konkursu;
  - sprawdzenie adekwatności pomysłu do założeń konkursowych;
  - wsparcie w etapie opracowania poszczególnych części wniosku (m.in. spójnego opisu problemu, potrzeb grupy, działań, celów, rezultatów, harmonogramu, budżetu) i pomoc w przygotowaniu aplikacji do oceny formalnej (m.in. sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza wniosku).
  - prowadzenie organizacji przez projekt ( czyli wsparcie udzielane również po otrzymaniu przez organizacje dotacji, pomoc w aportowaniu i rozliczeniu projektu, prekontroling)

  Możliwości pracy konsultanta z projektodawcą:
  • konsultacje mailowe;
  • praca własna konsultanta;
  • konsultacje indywidualne podczas umówionych spotkań.

Pamiętajcie! Wsparcie udzielane przez konsultantów ma na celu nie tylko pomoc w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu środków finansowych! Daje także możliwość doskonalenia Waszych umiejętności w przygotowaniu wniosku oraz realizacji projektu. Wykorzystajcie to – naprawdę warto! 

 1. prowadzenie otwartych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem pozarządowym Gminy Skawina
  Spotkania mają charakter informacyjny. Zakres tematyczny spotkań obejmuje możliwości aplikacyjne NGO, przegląd dostępnych konkursów grantowych oraz przegląd „pozakonkursowych” źródeł finansowania: m.in. działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza, sponsoring, darczyńcy prywatni etc. W ramach tych spotkań odbędą się także tzw. „wieczorki tematyczne”, podczas których w przyjaznej atmosferze omówimy wybrane zakresy działalności organizacji m.in.: sport, działalność na rzecz dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych, lokalnej społeczności – zapraszamy! :)

Pamiętajcie! Jeżeli macie pomysł na ciekawy temat spotkania, chętnie go wykorzystamy i z przyjemnością je zorganizujemy! Wasze sugestie są niezwykle ważne i pozwolą nam jak najlepiej dopasować tematykę spotkań do Waszych potrzeb!

 1. organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych
  Prowadzone przez specjalistów szkolenia oraz warsztaty dla organizacji pozarządowych odbędą się w dwóch formach:
  1) szkoleń z umiejętności "miękkich" czyli dotyczących organizacji pracy, budowania zespołu, komunikacji, zarządzania w organizacji, promocji działań, współpracy z otoczeniem etc.;
  2) umiejętności "twardych" czyli dotyczących np. finansów, zarządzania projektami, księgowości w organizacji, kadr i płac w NGO, narzędzi marketingowych, etc.
   
 2. konsultacje prawne i księgowe
  Konsultacje prowadzone przez ekspertów z zakresu prawa i księgowości. Będą funkcjonować jako dopełnienie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych.
   
 3. newsletter
  Co miesiąc możesz od nas otrzymywać pakiet informacji o konkursach, prowadzonych naborach do konkursów, dyżurach, szkoleniach oraz aktualne wiadomości z życia NGO z terenu naszego miasta i gminy. Zapisy do newslettera pod adresem mailowym: cop@gminaskawina.pl
   
 4. organizacja „Święta Organizacji Pozarządowych”
  Zorganizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Skawina „Święto Organizacji Pozarządowych” będzie miało na celu:
  • docenienie aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
  • wzajemne poznawanie się organizacji;
  • zaprezentowanie działań organizacji mieszkańcom;
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami.
   
 5. organizacja wizyty studyjnej
  Wyjazd o charakterze poglądowym dla przedstawicieli skawińskich organizacji pozarządowych do innych gmin na terenie województwa małopolskiego w celu zapoznania się z działalnością trzeciego sektora, sposobu ich funkcjonowania i formami współpracy z sektorem samorządowym poza nasza gminą.
   
 6. Dzień Integracji NGO
  Spotkanie dla przedstawicieli skawińskich organizacji pozarządowych służące wzajemnemu poznaniu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy lokalnym NGO oraz wspólnemu planowaniu działań.
   

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia!

Szczegółowe informacje:

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

T: +48 12 277 00 03
M.: +48 535 879 423
E:  cop@gminaskawina.pl