Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”  w 2023 r.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2023 roku wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W 2022 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 20 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59.
  5. Maksymalna dotacja, jaka zostanie udzielona, wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
  6. Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko dwie oferty.
  7. Minimalny próg punktowy uprawniający do przyznania dotacji: 40%.
  8. Pozytywnie ocenione wnioski będą dotowane pełną wnioskowaną kwotą pod warunkiem uznania przez komisję wszystkich kosztów za zasadne.
  9. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  10. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 31 stycznia 2022 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina

Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.