Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1327, z późn. zm.), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w 2023 r.


Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.