Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2023 r. Nabór do konkursu trwa do 22 lutego.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2023 roku wynosi: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 43.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W 2022 r. nie podpisano umów na realizację określonego wyżej zadania.
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 22 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59.
  5. Minimalny próg punktowy uprawniający do przyznania dotacji: 40%.
  6. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  7. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 43.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2023 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.


Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.