Przewodnicząca Skawińskiej Rady Seniorów zawiadamia o zwołaniu III sesji zwyczajnej III kadencji SRS, która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00 w sali obrad im. Macieja Sikluckiego w Ratuszu, Rynek 1 w Skawinie.


Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Skawińskiej Rady Seniorów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji SRS.
  4. Informacja o przekształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Wystąpienie Pani Joanny Rudek - Dyrektor CUS.
  5. Informacja policji na temat oszustw stosowanych na seniorach. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Skawinie – kom. Piotra Solarza.
  6. Wybór przedstawicieli SRS do udziału w pracach Komitetu Monitorującego realizację „Polityki Senioralnej dla Gminy Skawina”.
  7. Wolne wnioski i dyskusja. 
  8. Zamknięcie obrad III sesji III kadencji SRS.


Przewodnicząca Skawińskiej Rady Seniorów

Maria Zasada