Od poniedziałku 15 stycznia na ul. Radziszowskiej w Skawinie oraz na ul. Skawińskiej w Radziszowie rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1940 K w km od km 1+440 na odcinku Skawina - Radziszów, Powiat Krakowski". Prace będą prowadzone w okolicach ul. Nad Potokiem w Skawinie. W miejscu prowadzenia robót zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Inwestorem robót jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.W ramach całej inwestycji zaplanowano:

  • przebudowę jezdni do szerokości 6 m, z poszerzeniami na łukach,
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3 m (szerokość bez krawężnika i obrzeży) lub 2,5 m, gdy ścieżka pieszo-rowerowa odsunięta jest od krawędzi jezdni,
  • budowę chodnika o szerokości min. 2 m, ścieżki rowerowej, pobocza o szerokości 1 m wzdłuż rozbudowywanej drogi,
  • przebudowę drogi gminnej klasy D (ul. Willowa) w zakresie remontu warstwy ścieralnej nawierzchni oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w rejonie skrzyżowania,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, przyłączami i wylotami oraz napowietrznej sieci teletechnicznej,
  • przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i zjazdów,
  • budowę wiaty przystankowej, palisady betonowej, murów oporowych i przepustów,
  • umocnienie dna i skarp rowów, montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą jest firma SARIVO INFRASTRUKTURA, która na wykonanie wszystkich robót ma 14 miesięcy, licząc od dnia przekazania terenu budowy.


Za utrudnienia przepraszamy!