Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w 2024 r. Nabór ofert trwa do 9 lutego.

Celem zadania jest upamiętnienie 660. rocznicy lokacji miasta Skawina poprzez nawiązanie do rocznicy w nazwie zadania oraz minimum jeden z poniższych elementów: 
 1. nawiązanie do rocznicy w materiałach graficznych i filmowych promujących zadanie oraz w gadżetach produkowanych w ramach realizacji zadania;
 2. wplecenie elementów nawiązujących do historii miasta Skawina w planowane działania, np. gra terenowa, quiz, zabawa z nagrodami i inne;
 3. wykorzystanie materiałów zgodnych z identyfikacją wizualną gminy Skawina, takich jak bannery, windery dostarczonych przez gminę Skawina itp.;
 4. inny, własny sposób nawiązania do rocznicy.

Informacje o konkursie:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2024 roku wynosi: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 16.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
 3. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 9 lutego 2024 r. o godz. 23:59:59.
 4. Maksymalna dotacja, jaka zostanie udzielona, wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 5. Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko dwie oferty.
 6. Minimalny próg punktowy uprawniający do przyznania dotacji: 40%.
 7. Pozytywnie ocenione wnioski będą dotowane pełną wnioskowaną kwotą pod warunkiem uznania przez komisję wszystkich kosztów za zasadne.
 8. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
 9. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 16.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 stycznia 2024 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina

Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.