W Zarządzeniu Nr 11.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” i „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w 2024 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych Załącznik nr 1 uzyskuje nowe brzmienie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego artykułu.

Link do informacji w BIP-ie.