Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadania: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków własnych Gminy Skawina.

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1876, z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.1057, z późn. zm.) rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków własnych Gminy Skawina.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.


Dodatkowych informacji udzielają: