Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2268, z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz.1327, z późn. zm.) rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.


Dodatkowych informacji udzielają: