Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2022 r.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2022 roku wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2022 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W 2021 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 25 692,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).
  4. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od dnia 5 stycznia 2022 r. aż do wyczerpania środków, o których mowa w §2, jednak nie później niż 17 października 2022 r.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 stycznia 2022 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.

Dodatkowych informacji udzielają:Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.