Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2023 roku wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 4.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych
  3. W 2022 r. nie przekazano dotacji na wsparcie realizacji zadań tego samego rodzaju.
  4. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od dnia 4 stycznia 2023 r. aż do wyczerpania środków, o których mowa w §2, jednak nie później niż 16 października 2023 r.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2023 r. na stronach www UMiG (załączniki pod niniejszym artykułem) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ( link do publikacji w BIP-ie).


Dodatkowych informacji udzielają: