Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   5.82   0.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.02   9.61
Leśna   -   -
Edwarda Warchałowskiego   -   -
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Wieloletni program 2019-2022

„Wieloletni program współpracy...” 2019 - 2022UCHWAŁA nr XXXVII/523/21

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 27 października 2021 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/638/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

W „Wieloletnim programie współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022” stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/638/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. na stronie tytułowej zostaje zaktualizowany herb zgodnie z uchwałą nr XIX/268/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina;
 2. na stronie tytułowej zapis „Opracowanie: Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury” otrzymuje brzmienie: „Opracowanie: Wydział Promocji, Sportu i Współpracy”;
 3. preambuła otrzymuje brzmienie: „Gmina Skawina, dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, uznaje konieczność budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn zm.). Partnerstwo to ma na celu doskonalenie wykonywania zadań Gminy Skawina poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Zakładanym rezultatem niniejszej współpracy jest:   1. zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych;
     2. włączenie mieszkańców gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów;
     3. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dialogu i partnerstwa między przedstawicielami władz samorządowych a organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 cyt. wyżej ustawy.Program niniejszy opracowany został we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych określonych szczegółowo w  Uchwale Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r.”.
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
  /-/ Witold Grabiec
  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
  /-/ Paweł Kolasa”
 4. w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 15) w brzmieniu: „kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w gminie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy”;
 5. § 5 ust. 2 pkt 7) podpunkt a otrzymuje brzmienie: „utworzenie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego”;
 6. § 5 ust. 2 pkt 8) podpunkt a otrzymuje brzmienie: „utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Opiekunów osób niesamodzielnych”;
 7. w § 5 ust. 2 pkt 9) dodaje się podpunkt g w brzmieniu: „usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”;
 8. w § 5 ust. 2 pkt 9) dodaje się podpunkt h w brzmieniu: „usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.”;
 9. § 5 ust. 2 pkt 10) podpunkt a uzyskuje brzmienie: „zapewnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych”;
 10. w § 5 ust. 2 pkt 10) dodaje się podpunkt d w brzmieniu: „zapewnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”;
 11. w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 11) w brzmieniu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
  a) rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych i seniorów;
  b) organizacja i promocja działań służących aktywizacji seniorów”;
 12. w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 12) w brzmieniu: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”
  a) kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  b) edukacja ekologiczna m.in. w zakresie segregacji śmieci i recyklingu, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, praw zwierząt, roli owadów w przyrodzie, przeciwdziałania zatruciu środowiska, w tym w szczególności zatruciu powietrza;
  c) kształtowanie postaw konsumenckich w duchu Zero Waste;
  d) organizowanie społecznych akcji zbiórek odpadów;
  e) przeciwdziałanie niszczeniu zieleni, tworzenie nowych terenów zieleni oraz obejmowanie ochroną obszarów przyrodniczo cennych, wskazywanie nowych pomników przyrody”;
 13. w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „W zakresie realizacji inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19b–19h ustawy. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zostaną określone odrębną uchwałą rady.”;
 14. § 10 ust. 2 pkt 1) uzyskuje brzmienie: „w zakresie otwartych konkursów ofert 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100). Alokację środków w odniesieniu do poszczególnych obszarów określa się w harmonogramie otwartych konkursów ofert”;
 15. § 10 ust. 2 pkt 3) uzyskuje brzmienie: „w zakresie wsparcia konsultacyjno-doradczego na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)”;
 16. § 10 ust. 3 pkt 1) uzyskuje brzmienie: „w zakresie otwartych konkursów ofert 1 120 000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Alokację środków w odniesieniu do poszczególnych obszarów określa się w harmonogramie otwartych konkursów ofert”;
 17. § 10 ust. 3 pkt 3) uzyskuje brzmienie: „w zakresie wsparcia konsultacyjno-doradczego na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)”;
 18. § 10 ust. 4 pkt 1) uzyskuje brzmienie: „w zakresie otwartych konkursów ofert 1 250 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Alokację środków w odniesieniu do poszczególnych obszarów określa się w harmonogramie otwartych konkursów ofert”;
 19. § 10 ust. 4 pkt 3) uzyskuje brzmienie: w zakresie wsparcia konsultacyjno-doradczego na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 20. w § 10 ust. 4 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „w zakresie wsparcia inicjatywy lokalnej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)”.
   

§ 2

Wprowadza się tekst ujednolicony „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Eugeniusz Zając


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1057, z późn. zm.) umożliwiła w art. 5a ust. 2 organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego uchwalenie, po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy, wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Przepis ten wszedł w życie z dniem 12 marca 2010 r.

Po trzech latach od przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy…” pojawiła się konieczność zaktualizowania go o nowe elementy, takie jak rozszerzenie wachlarza obszarów konkursowych obejmujących zadania publiczne, które mogą być realizowane przy współudziale finansowym gminy, wprowadzenie nowej formy współpracy finansowej, jaką jest inicjatywa lokalna czy podwyższenie kwot przewidzianych na realizację „Programu…” w poszczególnych latach. Ze względu na fakt, że zaproponowane zmiany dotyczą różnych zakresów tematycznych „Programu…” i istnieje ryzyko, że mieszkańcy gminy mogą mieć trudności z ich interpretacją, wprowadza się tekst ujednolicony

Konsultacje zmian w programie współpracy opisywane w art. 5a ust. 1 oraz przeprowadzone w trybie określonym w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy przeprowadzono zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Odbywały się one w dniach 18 sierpnia – 8 września 2021 r. i przebiegały w formie pisemnej – przez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego (poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl).

Informacja o sposobie tworzenia projektu zmian w „Wieloletnim programie współpracy…” oraz o przebiegu konsultacji stanowi na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) element „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.


  UCHWAŁA nr XLVIII/638/18

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2022”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2022”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ mgr Witold GRABIEC


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 450) umożliwiła w art. 5a ust. 2 organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie, po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy, wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Przepis ten wszedł w życie z dniem 12 marca 2010 r.

Konsultacje programu współpracy opisywane w art. 5a ust. 1 oraz przeprowadzone w trybie określonym w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy przeprowadzono zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r.. Odbywały się one w dniach 7 września - 28 września 2018 r. i przebiegały w następującym trybie: w formie pisemnej - przez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu).

Informacja o sposobie tworzenia „Wieloletniego programu współpracy…” oraz o przebiegu konsultacji stanowi na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 450) element „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2022”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.