Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków własnych Gminy Skawina.


  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2022 roku wynosi: 718 380,00 zł (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt  złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków własnych Gminy Skawina, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W latach 2019-2021 na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przekazano kwotę 1 392 611,24 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście złotych 24/00).
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 22 grudnia 2021 r. o godz. 23:59:59.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  https://witkac.pl.
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 listopada 2021 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.