Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2024 roku wynosi: 115 290,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 304.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
  3. W roku ogłoszenia ani w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu nie przyznano dotacji na powierzenie realizacji zadań tego samego rodzaju. 
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 11 grudnia 2023 r. o godz. 23:59:59.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 304.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 16 listopada 2023 r. na stronach www UMiG (załączniki pod niniejszym artykułem) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ( link do publikacji w BIP-ie).

Dodatkowych informacji udzielają: