Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.33
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.17   11.45
Leśna   8.88   11.45
Edwarda Warchałowskiego   16.03   21.36
Wytrzyszczek   15.19   20.17
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.79   30.75
Skawińska   20.09   28.25
Leona Petrażyckiego   6.96   9.39
Leona Petrażyckiego   7.45   9.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sprawozdanie z realizacji projektu

Zgodnie z art. 18  ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 450) realizatorzy zadań publicznych zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Jakie informacje należy zawrzeć w sprawozdaniu? Jakie załączniki i dlaczego należy załączyć do sprawozdania? Skąd pobrać wzór sprawozdania? - odpowiedzi na te pytania zamieszczamy poniżej.

 1. Wzór sprawozdania

W trybie otwartego konkursu ofert:
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Wzór może być jednak nieznacznie modyfikowany przez jednostkę ogłaszającą konkurs, dlatego niezwykle ważne jest, by pobrać wzór sprawozdania załączony do ogłoszenia o konkursie

W trybie pozakonkursowym:
Wzór sprawozdania z realizacji zadania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570). Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (oraz pozostałe informacje dotyczące możliwości realizacji zadania w trybie pozakonkursowym): KLIKNIJ TUTAJ

 1. Jakie informacje należy zawrzeć w sprawozdaniu?

W trybie otwartego konkursu ofert sprawozdanie zawiera m.in:

 • szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;
 • daty wykonania poszczególnych etapów działań;
 • zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
 • informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.

W trybie pozakonkursowym uproszczone sprawozdanie zawiera m.in.:

 • opis wykonania zadania;
 • zestawienie wydatków finansowanych z dotacji. 
 1. Jakie załączniki i dlaczego należy załączyć do sprawozdania?

Zarówno do sprawozdania z realizacji zadania publicznego rozpatrywanego w trybie otwartego konkursu ofert, jak i w trybie pozakonkursowym do sprawozdania należy dołączyć:

 • dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków finansowych tj.: faktury wraz z potwierdzeniem dokonania płatności, rachunki wraz z potwierdzeniem dokonania płatności (także za należności cywilno-prawne) i umowy, na podstawie których rachunki zostały wystawione. Dokumenty księgowe powinny zawierać opis oraz dekret księgowy na oryginale (przykład wzoru: Poradnik dla NGO, str. 26-27), natomiast obustronne kserokopie powinny zawierać potwierdzenie  „Za zgodność z oryginałem”;
 • materiały informujące o realizacji zadania publicznego tj. fotografie, materiały prasowe, galerie w mediach społecznościowych etc.;
 • materiały dokumentujące stan realizacji umowy w zakresie obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie prawidłowości zastosowania logotypu oraz zamieszczenia informacji  „Projekt współfinasowany ze środków budżetu Gminy Skawina”;
 • dokumenty potwierdzające wolontariat (np. oświadczenie reprezentantów podmiotu lub umowy wolontariackie z poświadczeniem realizacji działań);
 • dokumenty potwierdzające wkład rzeczowy  w szczególności umowy użyczenia, wyceny itp.;
 • w przypadku np. wyjazdów i obozów listy uczestników ze wskazaniem uczestników w terenu gminy Skawina lub oświadczenie o liczbie uczestników będących mieszkańcami gminy Skawiny;
 • w przypadku prowadzenia działań profilaktycznych należy dołączyć dziennik zajęć (do wglądu).

AKTY PRAWNE:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury: