Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.98   6.18   0.69
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.53   19.02
Leśna   9.11   12.24
Edwarda Warchałowskiego   12.02   15.8
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   11.96   16.03
Skawińska   12.84   16.51
Leona Petrażyckiego   8.23   11.36
Leona Petrażyckiego   7.06   9.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

e-usługi

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska

e-usługi: rejestr usług elektronicznych

Rejestr Usług Elektronicznych

Karty sprawy URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE

Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o udzielenie dotacji do OZE/wymiany pieców/usuwania azbestu

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Potwierdzenie spraw dotyczących zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych

Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej

Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Subregionalny System Analiz Samorządowych

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rozliczenie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego raz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd, zlokalizowanych na terenie gminy

Prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań z tytułu dzierżawy (dotyczy dzierżawy rolnej)

Dodatkowe usługi elektroniczne (stworzone poza projektem):

Pismo ogólne do urzędu

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wydanie gadżetów promocyjnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek rolny

Projekt pn. „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020