Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.95   12.47
Leśna   11.38   14.34
Edwarda Warchałowskiego   15.42   20.36
Wytrzyszczek   14.41   19.6
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.04   33
Skawińska   17.06   22.19
Leona Petrażyckiego   10.92   14.61
Leona Petrażyckiego   9.77   12.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Komisje Rady Miejskiej

Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 2. Harmonogram posiedzeń znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 3.

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej
w Skawinie w kadencji 2018-2023

KOMISJA GŁÓWNA: 

     1. Zdzisława Bała - Zastępca Przewodniczącej
     2. Antoni Bylica
     3. Marek Fugiel
     4. Ryszard Majdzik
     5. Ewa Masłowska - Przewodnicząca
     6. Andrzej Wrzoszczyk
     7. Eugeniusz Zając


KOMISJA REWIZYJNA: 

      1. Antoni Bylica
      2. Marek Fugiel
      3. Karol Kościelny - Zastępca Przewodniczącego
      4. Stanisław Lupa
      5. Józef Niechaj - Przewodniczący
      6. Antoni Sapała
      7. Mirosław Śliwa
      8. Janusz Śmiech

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 1. Marek Fugiel
 2. Stanisław Lupa - Zastępca Przewodniczącego
 3. Janina Rączka
 4. Marek Spólnik
 5. Mirosław Śliwa - Przewodniczący
 6. Janusz Śmiech
 7. Andrzej Wrzoszczyk

KOMISJA BUDŻETOWA:

 1. Zdzisława Bała
 2. Antoni Bylica
 3. Marek Fugiel
 4. Marek Klimczyk
 5. Janina Rączka
 6. Artur Śnieżek - Zastępca Przewodniczącego
 7. Andrzej Wrzoszczyk - Przewodniczący
 
KOMISJA EDUKACJI:
 1. Marek Klimczyk
 2. Leszek Kryda
 3. Ryszard Majdzik - Przewodniczący
 4. Józef Niechaj
 5. Mirosław Śliwa - Zastępca Przewodniczącego
 6. Janusz Śmiech
 7. Artur Śnieżek

 
KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA:

 1. Marek Klimczyk
 2. Stanisław Lupa - Zastępca Przewodniczącego
 3. Ryszard Majdzik
 4. Józef Niechaj
 5. Antoni Sapała - Przewodniczący
 6. Marek Spólnik
 7. Eugeniusz Zając


KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA:

 1. Zdzisława Bała
 2. Antoni Bylica
 3. Stefan Jezioro - Zastępca Przewodniczącej
 4. Janina Rączka - Przewodnicząca
 5. Janusz Śmiech
 6. Artur Śnieżek
 7. Andrzej Wrzoszczyk


KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI: 

       1.  Antoni Holik
       2.  Stefan Jezioro
       3.  Karol Kościelny - Przewodniczący
       4.  Żaneta Kotula
       5.  Ryszard Majdzik
       6.  Józef Niechaj - Zastępca Przewodniczącego
       7.  Marek Spólnik
       8.  Eugeniusz Zając


KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH: 

 1. Antoni Bylica - Przewodniczący
 2. Antoni Holik - Zastępca Przewodniczącego
 3. Karol Kościelny
 4. Żaneta Kotula
 5. Leszek Kryda
 6. Stanisław Lupa
 7. Antoni Sapała

KOMISJA ZDROWIA i POLITYKI SPOŁECZNEJ:

 1. Zdzisława Bała
 2. Antoni Holik - Przewodniczący
 3. Stefan Jezioro
 4. Żaneta Kotula - Zastępca Przewodniczącego
 5. Leszek Kryda
 6. Artur Śnieżek
 7. Eugeniusz Zając 

KOMISJA DORAŹNA DS. OPRACOWANIA ZMIAN W STATUCIE GMINY SKAWINA ORAZ W STATUTACH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SKAWINA:

 1. Zdzisława Bała
 2. Ewa Masłowska - Przewodnicząca
 3. Antoni Sapała - Zastępca Przewodniczącego
 4. Mirosław Śliwa
 5. Andrzej Wrzoszczyk

Przedmiotem działania komisji stałych Rady jest w szczególności:

Komisji Głównej:
 1.  współpraca z Przewodniczącym Rady w koordynowaniu prac Rady, w tym:
  a) ustalanie porządku obrad sesji Rady i listy zaproszonych gości na sesję 
  w porozumieniu z Burmistrzem,
  b) opracowywanie i przedkładanie Radzie do uchwalenia Planu Pracy Rady na dany rok;
 2. rozstrzyganie sporów, w tym:
  a) rozpatrywanie zarzutów dotyczących wykonywania mandatu radnego,
  b) definiowanie zasad etycznych postępowań radnych,
  c) podejmowanie działań zapobiegających konfliktom
 3. wykonywanie innych zadań na zlecenie Rady;
 4. prawo skierowania sprawy do Komisji Głównej przysługuje każdemu radnemu.
Komisji Rewizyjnej:
 1. kontrola działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, w tym spółek gminnych oraz jednostek pomocniczych gminy na podstawie kryteriów: legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości;
 2. opiniowanie wykonania budżetu;
 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli;
 4. występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu;
 5. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi;
 6. kontrola realizacji uchwał Rady.
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.
Komisji  Budżetowej:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. współpraca z Burmistrzem i komisjami Rady przy przygotowywaniu projektu budżetu oraz opiniowanie tego projektu zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Skawina,
 2. kontrola przestrzegania przez Burmistrza przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie gospodarki finansowej,
 3. opiniowanie sprawozdań z realizacji budżetu,
 4. opiniowanie projektów uchwał dotyczących wierzytelności i zobowiązań finansowych Gminy,
 5. opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 6. opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
 7. opiniowanie wniosków komisji związanych z wydatkowaniem środków z budżetu Gminy.

Komisji Edukacji:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:

 1. działań Gminy w zakresie polityki oświatowej w tym edukacji publicznej i niepublicznej (szkoły i przedszkola) oraz pozaszkolnej,
 2. działań Gminy w zakresie infrastruktury oświatowej.
Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. gospodarki komunalnej,
 2. gospodarki mieszkaniowej,
 3. gospodarki nieruchomościami,
 4. gospodarki przestrzennej,
 5. ochrony środowiska i działań na rzecz środowiska,
 6. infrastruktury, komunikacji i transportu,
 7. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.
Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. gospodarki rolnej i leśnej,
 2. spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb na terenach wiejskich Gminy,
 3. współpraca z jednostkami pomocniczymi na terenach wiejskich,
 4. wspieranie i upowszechnianie tradycji wsi i dziedzictwa lokalnego.
Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, 
a w szczególności:
 1. działań Gminy w zakresie kultury, w tym gminnych instytucji kultury,
 2. działań Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym infrastruktury sportowej,
 3. działań Gminy w zakresie turystyki i rekreacji,
 4. działań Gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Komisji Spraw Obywatelskich:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. porządku publicznego,
 2. bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
 3. promocji,  w tym upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej,
 4. indywidualnych spraw obywateli,
 5. nazewnictwa ulic, placów, skwerów,
 6. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. ochrony zdrowia, w tym profilaktyki zdrowotnej,
 2. pomocy społecznej, w tym działalności gminnych placówek pomocowych i opiekuńczych,
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 4. organizacji żłobków i klubów dziecięcych w Gminie.
 5. polityki senioralnej.