Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Komisje Rady Miejskiej

Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 2. Harmonogram posiedzeń znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 3.

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej
w Skawinie w kadencji 2024-2029


KOMISJA GŁÓWNA

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

KOMISJA BUDŻETOWA

KOMISJA EDUKACJI

KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA

KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH

KOMISJA ZDROWIA i POLITYKI SPOŁECZNEJ

KOMISJA DORAŹNA DS. OPRACOWANIA ZMIAN W STATUCIE GMINY SKAWINA ORAZ W STATUTACH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SKAWINAPrzedmiotem działania komisji stałych Rady jest w szczególności:

Komisji Głównej:
 1.  współpraca z Przewodniczącym Rady w koordynowaniu prac Rady, w tym:
  a) ustalanie porządku obrad sesji Rady i listy zaproszonych gości na sesję 
  w porozumieniu z Burmistrzem,
  b) opracowywanie i przedkładanie Radzie do uchwalenia Planu Pracy Rady na dany rok;
 2. rozstrzyganie sporów, w tym:
  a) rozpatrywanie zarzutów dotyczących wykonywania mandatu radnego,
  b) definiowanie zasad etycznych postępowań radnych,
  c) podejmowanie działań zapobiegających konfliktom
 3. wykonywanie innych zadań na zlecenie Rady;
 4. prawo skierowania sprawy do Komisji Głównej przysługuje każdemu radnemu.
Komisji Rewizyjnej:
 1. kontrola działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, w tym spółek gminnych oraz jednostek pomocniczych gminy na podstawie kryteriów: legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości;
 2. opiniowanie wykonania budżetu;
 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli;
 4. występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu;
 5. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi;
 6. kontrola realizacji uchwał Rady.
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.
Komisji  Budżetowej:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. współpraca z Burmistrzem i komisjami Rady przy przygotowywaniu projektu budżetu oraz opiniowanie tego projektu zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Skawina,
 2. kontrola przestrzegania przez Burmistrza przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie gospodarki finansowej,
 3. opiniowanie sprawozdań z realizacji budżetu,
 4. opiniowanie projektów uchwał dotyczących wierzytelności i zobowiązań finansowych Gminy,
 5. opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 6. opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
 7. opiniowanie wniosków komisji związanych z wydatkowaniem środków z budżetu Gminy.

Komisji Edukacji:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:

 1. działań Gminy w zakresie polityki oświatowej w tym edukacji publicznej i niepublicznej (szkoły i przedszkola) oraz pozaszkolnej,
 2. działań Gminy w zakresie infrastruktury oświatowej.
Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. gospodarki komunalnej,
 2. gospodarki mieszkaniowej,
 3. gospodarki nieruchomościami,
 4. gospodarki przestrzennej,
 5. ochrony środowiska i działań na rzecz środowiska,
 6. infrastruktury, komunikacji i transportu,
 7. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.
Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. gospodarki rolnej i leśnej,
 2. spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb na terenach wiejskich Gminy,
 3. współpraca z jednostkami pomocniczymi na terenach wiejskich,
 4. wspieranie i upowszechnianie tradycji wsi i dziedzictwa lokalnego.
Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, 
a w szczególności:
 1. działań Gminy w zakresie kultury, w tym gminnych instytucji kultury,
 2. działań Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym infrastruktury sportowej,
 3. działań Gminy w zakresie turystyki i rekreacji,
 4. działań Gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Komisji Spraw Obywatelskich:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. porządku publicznego,
 2. bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
 3. promocji,  w tym upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej,
 4. indywidualnych spraw obywateli,
 5. nazewnictwa ulic, placów, skwerów,
 6. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:
opiniowanie, doradztwo, inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności:
 1. ochrony zdrowia, w tym profilaktyki zdrowotnej,
 2. pomocy społecznej, w tym działalności gminnych placówek pomocowych i opiekuńczych,
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 4. organizacji żłobków i klubów dziecięcych w Gminie.
 5. polityki senioralnej.